Japanese

ฐานข้อมูลหนังสือภาษาไทย
ของสถาบันวิจัยวัฒนธรรมตะวันออก

 

 หน้าสืบค้น 

HELP
▲▲ 
กรุณาอ่าน ▲▲

  

หน้านี้คือฐานข้อมูลหนังสือภาษาไทยที่เก็บอยู่ที่สถาบันวิจัยวัฒนธรรมตะวันออก มหาวิทยาลัยโตเกียว
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ โทโมซุงิ ทาคาชิ ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยผู้ซึ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ได้กรุณามอบหนังสือภาษาไทยจำนวน 2,185 เล่มให้แก่ทางสถาบัน จึงถือเป็นโอกาสในการจัดทำฐานข้อมูลหนังสือภาษาไทยนี้ขึ้น โดยในปัจจุบันมีรวมทั้งสิ้น 2,725เล่ม  (ณ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2006) ในบรรดาหนังสือภาษาไทยเหล่านี้ มีเอกสารที่มีค่าเป็นจำนวนมากซึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เป็นหลัก

สามารถขออ่านเอกสารที่เก็บไว้เหล่านี้ได้ที่ห้องสมุด
กรุณาดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของห้องสมุดสถาบันวิจัยวัฒนธรรมตะวันออก

นอกจากนี้ รหัสตัวอักษรที่ใช้เป็นแบบ UTF-8

หมายเหตุข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของปี 2006 จึงอาจคลาดเคลื่อนจากสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการข้อมูลล่าสุด กรุณาตรวจสอบผ่านระบบ OPAC ของมหาวิทยาลัยโตเกียว

 

สถาบันวิจัยวัฒนธรรมตะวันออก
มหาวิทยาลัยโตเกียว

ศูนย์ข้อมูลวิจัยตะวันออกศาสตร์

ห้องสมุดสถาบันวิจัยวัฒนธรรมตะวันออก